top of page

Nature Communications誌に論文が掲載されました

Subnuclear gene positioning through lamina association affects copper tolerance

Yuki Sakamoto, Mayuko Sato, Yoshikatsu Sato, Akihito Harada, Takamasa Suzuki, Chieko Goto, Kentaro Tamura, Kiminori Toyooka, Hiroshi Kimura, Yasuyuki Ohkawa, Ikuko Hara-Nishimura, Shingo Takagi, Sachihiro Matsunaga*

Nat Commun (2020) 11 5914 DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-19621-z留言


bottom of page